Privacy Policy

Het privacy beleid van BePharma.

Uw gezondheid, onze zorg... maar ook Uw gegevens, onze verantwoordelijkheid!

1. Algemeen

Apotheek Piringen NV is de verantwoordelijke voor alle verwerking van persoonsgegevens die op deze website plaatsvinden. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie op een vertrouwelijke manier behandeld wordt. Door gebruik te maken van de website van Apotheek Piringen NV aanvaardt de Gebruiker deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy is van toepassing op elke website die ernaar verwijst.

2. Definities

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zijnde Apotheek Piringen NV, hierna verder ook “BePharma”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die ons of onze website bezoekt of enige gegevens verstrekt.

Externe Dienstverleners: dienstverleners waarop de verantwoordelijke een beroep doet voor de levering van goederen en diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders, koerierdiensten, incassobedrijven, aanbieders van mailingsoftware gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Privacywet: de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

3. Adres en communicatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De website wordt beheerd door Apotheek Piringen NV, met maatschappelijke zetel aan de Sint-Truidersteenweg 410, 3700 Tongeren, België, en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0428.203.035, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren en draagt als BTW-identificatienummer BE0428203035.

U kan de verantwoordelijke bereiken op de volgende manieren:

 • via mail: info@bepharma.com
 • via telefoon: +32 12 23 74 75
 • via het contactformulier

4. Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens

Wanneer U onze site bezoekt en er eventueel een bestelling plaatst, verzamelen we bepaalde informatie. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: contactgegevens (naam, voornaam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, vast of mobiel nummer in geval van bestelling), geboortedatum (om te valideren dat U meerderjarig bent en als onderdeel van het gezondheidsprofiel), alle gegevens over bestellingen en retours, en het IP adres vanwaar U onze website bezoekt.

Wij verzamelen, verwerken en bewaren Uw gegevens voor specifieke doeleinden, namelijk om: de inhoud en de kwaliteit van onze website te verbeteren; de inhoud en weergave van onze webpagina’s beter af te stemmen op de specifieke behoeften van iedere Gebruiker; U te informeren over het verloop van bestellingen die u op onze website plaatst en de eventuele retour en/of terugbetaling; U de nodige farmaceutische zorg te kunnen verlenen aan de hand van het opgegeven medisch profiel, in geval we dit nodig achten; U te informeren over belangrijke wijzigingen van onze website en gerelateerde diensten; U te informeren over BePharma-nieuws, nieuwigheden, promoties uit ons aanbod en relevante gezondheidsinformatie voor zover U aangegeven heeft deze informatie te willen ontvangen.

We kunnen Uw persoonsgegevens ook anomiseren zodat we die statistische gegevens voor andere doeleinden kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een marktonderzoek.

5. Ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • de Gebruiker zelf;
 • andere vestigingen en ondernemingen die tot dezelfde groep behoren, of in de context van fusies en overnames, weliswaar beperkt tot ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte;
 • of aan Externe Dienstverleners.

Enkele voorbeelden van situaties waarin Uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

 • wij kunnen Uw gegevens doorgeven aan bedrijven, gespecialiseerd in online betalingen om de verwerking van online betalingen te faciliteren;
 • wij kunnen Uw gegevens doorgeven aan koerierdiensten die instaan voor de aflevering van uw bestelling;
 • of wij kunnen Uw gegevens doorgeven aan bedrijven met als doel fraude te bestrijden of krediet risico te reduceren.

Het delen van de gegevens is steeds beperkt tot de gegevens die de ontvangers nodig hebben voor een degelijke uitvoering van hun opdracht. Deze website of onze communicaties met U kunnen links bevatten naar andere websites die niet door BePharma worden beheerd. BePharma draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop die websites met Uw persoonsgegevens omgaan. We raden U aan de privacy policies van die websites te lezen.

6. Recht van toegang en verbetering van persoonsgegevens

U heeft op ieder ogenblik het recht om kennis te krijgen van het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende Uw persoonsgegevens; de concrete doeleinden van deze verwerkingen; de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op Uw verzoek kunnen Uw gegevens worden meegedeeld, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens. U heeft eveneens het recht om kosteloos verbeteringen te laten aanbrengen op alle persoonsgegevens die op U betrekking hebben.

U kan rechten uitoefenen door BePharma aan te schrijven met een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van Uw identiteitskaart.

U heeft ook het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden. In dat geval, neem contact op met ons via e-mail via info@BePharma.be of het contactformulier.

Indien U Uw naam, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, communicatievoorkeuren of medisch profiel wilt wijzigen nadat u zich heeft geregistreerd, dan kan dit door in te loggen op deze pagina: http://be.bepharma.com/nl/login/ en vervolgens Uw wijzigingen door te voeren. U kan ook aanvragen dat onze klantendienst de wijzigingen in Uw plaats doorvoert door contact op te nemen via info@bepharma.be of het contactformulier.

7. Cookies

Voor een bezoek aan onze website hoeft Uw apparaat geen cookies te accepteren. Cookies zijn echter belangrijk om efficiënt en gemakkelijk op onze website te surfen en te bestellen. Dankzij onze cookies kunt U bijvoorbeeld sneller inloggen of zorgen we ervoor dat U sommige informatie niet steeds opnieuw dient in te vullen. Cookies stellen ons in staat om op basis van de verzamelde informatie onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze Gebruikers. Meer informatie over onze Cookie Policy leest u hier.

8. Productbeoordelingen (reviews)

U geeft BePharma het recht om Uw beoordeling of delen ervan te hergebruiken, inclusief Uw naam, achternaam, geboortestad, land en eventuele bedrijfsnaam voor advertentie- en marketingdoeleinden of promotionele activiteiten. U geeft ook toestemming aan BePharma om Uw beoordeling te wijzigen, om deze duidelijker te maken, in lengte aan te passen, en grammaticaal te verbeteren en U gaat ermee akkoord dat er geen expliciete notificatie voor vereist is. U doet afstand van Uw persoonlijke en materiële rechten op Uw beoordelingstekst en het vorderen van een schadeloosstelling van BePharma en haar partners voor het eventueel schenden van deze rechten.

9. Veiligheid

BePharma neemt passende maatregelen om veiligheid en integriteit van Uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij beveiligen Uw persoonsgegevens tegen verlies of diefstal en tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking via veiligheidsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de gevoeligheid van de betreffende gegevens, ongeacht de wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen. Wij hanteren verschillende methodes om gegevens te beveiligen, zoals onder meer:

 • fysieke maatregelen: afsluiten van archiefkasten, toegangsrestricties voor gebouwen en alarmsystemen.
 • technische middelen: wachtwoorden en versleuteling (SSL), conform datgene wat binnen de branche gebruikelijk en actueel is.
 • organisatorische maatregelen: geheimhoudingsovereenkomsten en toegangsrestricties.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van Uw wachtwoord, bijvoorbeeld in geval van bedrieglijk gebruik door een derde.

10. Wijzigingen aan het Privacy Policy

BePharma kan deze Privacy Policy ten allen tijde wijzigen door een aangepaste versie op de website te publiceren. Wij adviseren U om onze website van tijd tot tijd te bezoeken en de Privacy Policy door te nemen. Bij belangrijke aanpassingen zullen wij U daarvan naar mogelijkheid op de hoogte stellen.

11. Slot

Heeft U vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacy Policy of over de registratie van gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy, dan kan U als volgt contact opnemen:

 • via mail: privacy@bepharma.be
 • per post: BePharma, tav Legal departement, Sint-Truidersteenweg 410, 3700 Tongeren, België

 

BePharma heeft het auteursrecht over deze Privacy Policy. Gebruik door derden voor commerciële doeleinden is niet toegelaten.